• Teorie regionálního rozvoje, Regionální ekonomika:

Regiony a regionální taxonomie: vznik a vývoj regionů, klasifikace, hierarchie, regionalizace a regionální typologie

Regionální rozvoj jako vědní disciplína, vztah k regionální politice a dalším vědním disciplínám, regionální růst a rozvoj, faktory regionální rozvoje 

   • Teorie regionálního rozvoje:

Neoklasické teorie (např. teorie komparativních výhod) a teorie inspirované keynesiánskou ekonomikou (např. teorie růstových pólů)

Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje (např. teorie mezoekonomiky); kriticko-realistické přístupy (např. teorie územních děleb práce)

Institucionální směry regionálního rozvoje: teorie výrobních okrsků, sítě a klastry, učící se regiony, globální produkční sítě 

   • Regionální politika:

Teoretická východiska regionální politiky (definice, typy) a nástroje (obecné členění a charakteristika, specifické nástroje)

Regionální politika EU a ČR - historie, cíle, principy, nástroje, legislativa, programové zabezpečení, institucionální zajištění

Regionální a strukturální politika EU po roce 2014 

   • Regionální ekonomika:

Teorie lokalizace - lokalizace zemědělských a průmyslových činností, lokalizace služeb

Teorie měst - aglomerační efekty, optimální velikost města, rozdělení velikostí měst, vnitřní uspořádání města 

Ekonomika municipalit a regionů - rozpočet obce, příjmy a výdaje územních rozpočtů, hodnocení finanční situace obce

Trhy výrobních faktorů - regionální specifika trhů práce a půdy, utváření rovnováhy, vyrovnávání meziregionálních rozdílu na trzích výrobních faktorů 

   • Podniková ekonomika:

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku, způsoby členění podniků. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva 

Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování

Zdroje financování podnikové činnosti, struktura finančních zdrojů, zvláštní formy financování podniku. Cena finančních zdrojů. Optimalizace struktury finančních zdrojů

Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů. Zjišťování a rozdělování finančního výsledku podniku, analýza finančního výsledku podniku

Investice do podniku. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Zdroje financování podnikových investic. Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 

   1. REDLICHOVÁ, R. Regionální ekonomika: pro bakalářské studium. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2013. 131 s. ISBN 978-80-7375-779-3.
   2. ŽIVĚLOVÁ, I. Podniková ekonomika. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 109 s. ISBN 978-80-7375-781-6.
   3. KREJČÍ, T., KLUSÁČEK, P., KONEČNÝ, O., RUDA, A. (2010): Regionální rozvoj - teorie, aplikace, regionalizace. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 155 s. ISBN 978-80-7375-414-3.
   4. WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. ISBN 978‐80‐7201‐699‐0. 

 

   • Obecná demografie:

Demografie jako věda a zjišťování demografických údajů, populační vývoj světa 

Stav a struktura obyvatelstva a regionální diferenciace, věková pyramida

Demografická dynamika, přirozený pohyb obyvatelstva a jeho složky, prostorová mobilita

Úmrtnost - ukazatele, historické změny, faktory a trendy vývoje, úmrtnostní tabulky a naděje dožití 

Typologie a technika populačních projekcí a prognóz, prognóza populačního vývoje a regionální diferenciace, příčiny a důsledky

   • Sociologie:

Sociologie jako teoreticko-empirická věda, vznik a vývoj, společnost tradiční, moderní a postmoderní 

Sociální struktura a stratifikace, sociální mobilita, sociální nerovnosti, sociální exkluze a inkluze

Sociální kontrola, socializace, systémy sociální kontroly, moc, sociální deviace a anomie 

Sociokulturní systém, základní prvky kultury, enkulturace a akulturace 

Sociologický výzkum, metody a techniky, fáze výzkumu

   • Regionální demografie a sídla:

Populační vývoj a demografická diferenciace České republiky, prognóza populačního vývoje 

Vývoj naděje dožití a demografické stárnutí v České republice

Vznik a vývoj sídelního systému v České republice; vesnické osídlení

Hlavní rysy současné urbanizace; poloha a funkce měst, prostorová a funkční struktura

Vývoj sídelní struktury a urbanizace v České republice

   1. KOSCHIN, F. Demografie poprvé. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 122 s. ISBN 80-245-0859-1.
   2. CHALUPA, P. -- HÜBELOVÁ, D. Sídelní struktury v přehledu a cvičeních. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 101 s. ISBN 978-80-7375-506-5.
   3. URBANOVÁ, M. -- DUNDELOVÁ, J. a kol. Sociologie a sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 216 s. ISBN 978-80-7375-718-2.
   4. POMAZALOVÁ, N. Sociologie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2013. 115 s. ISBN 978-80-7375-762-5.
   5. KELLER, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 978-80-86429-39-7.

 

   • Tvorba a ochrana krajinny:

Definice, kategorie, pojetí a členění krajiny, struktura krajiny, složky a činitele krajiny, vývoj krajiny v ČR, datové zdroje pro krajinný management 

Péče o krajinu – krajinné plánování – základní principy, typy krajinného plánování, LANDEP, aj.

Ochrana přírody a krajiny v EU – úmluvy v ochraně přírody a krajiny -NATURA 2000, Evropská úmluva o krajině, Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, aj.

Ochrana přírody a krajiny v ČR – legislativní nástroje, implementace mezinárodních úmluv, ochrana přírody obecná vs. zvláštní, územní, druhová 

Rekultivace – definice, členění, rekultivační cíl, význam rekultivací v tvorbě a ochraně krajiny 

   • Péče o životní prostředí:

Životní prostředí – vývoj ŽP, společenské přístupy k ŽP a jeho ochraně, historický vývoj vlivu člověka na ŽP, rozdělení globálních problémů ŽP, strategické dokumenty péče o ŽP a jeho složky (úmluvy) 

Péče o atmosférické prostředí a ovzduší – znečištění ovzduší, důsledky znečištění na zdraví a ekosystémy, imisní monitoring

Péče o půdu – ohrožení půdy a ochrana půdy na úrovni EU a ČR, využití území ČR

Péče o biotu a lesy – péče o biodiverzitu a lesy, problémy a řešení 

Péče o urbánní krajinu – energetické zdroje, odpadové hospodářství EU a ČR, problémy urbánní krajiny a jejich řešení, technologie v péči o ŽP

   • Management vodních zdrojů:

Voda v životním prostředí – význam, členění vodních zdrojů, ekosystémové služby vodních zdrojů, cykly vody v přírodě, základní údaje o vodních zdrojích v ČR, retence vody v krajině 

Vodní hospodářství v ČR – administrativa, vodoprávní úřady, správa vodních toků, vodohospodářské plánování, plány oblastí povodí, legislativa, hlavní evropské úmluvy o vodách

Protipovodňová ochrana – definice, technická a netechnická protipovodňová opatření, Plány pro zvládání povodňových rizik

Ochrana vod – zdroje znečišťování, nakládání s odpadními vodami, pásma hygienické ochrany, ochrana vodních zdrojů

Vodohospodářské revitalizace – vodohospodářské úpravy v historii, revitalizace vs. renaturace, přínosy a význam revitalizací, základní typy opatření 

 

 

 

 

   • Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy:

Vestfálský systém států, vývoj náhledu na státní suverenitu v systému mezinárodních vztahů, charakteristika současného systému mezinárodních vztahů, role jednotlivých světových regionů v systému mezinárodních vztahů

Války a konflikty v rozvojových zemích – koloniální a dekolonizační konflikty a války, guerilly a další specifičtí aktéři konfliktů v postkoloniálním světě, bezpečnostní a výzkumné agentury, vliv ideologií na dekolonizační strategie, klasifikace a fázový průběh konfliktů a jejich současná podoba od konce studené války

   • Politické problémy rozvojových zemí:

Typologie a formy vlád v rozvojových zemích - Jaké jsou tendence: autokracie či demokracie, faktory ovlivňující formy vlád, role politických stran a hnutí, nejvýznamnější politici z rozvojového světa

Etnické a religiózní faktory v politickém vývoji rozvojových zemí – vztah mezi etnicitou a politikou v rozvojovém světě, pozice kultury a náboženství v rozvojovém světě, etnické a náboženské konflikty

Lidská práva a postavení žen v rozvojových zemích – tradiční versus moderní společnost v rozvojovém světě a lokální chápání lidských práv v rozvojových zemích, dopady západního osvícenství v rozvojovém světě, emancipační hnutí a osobnosti, dynamika ženské emancipace v rozvojovém světě 

Náboženství a politika v rozvojovém světě – světová náboženství a jejich vliv na politiku, umírněné a radikální formy propojení mezi náboženstvím a politikou, náboženský fundamentalismus, nábožensky motivovaný terorismus

Co je chudoba? Popište druhy, charakteristiky a rozměry chudoby. Vysvětlete problematiku příjmové nerovnosti a jaký vliv má na tento jev globalizace

   • Rozvojové problémy jihovýchodní Asie, Rozvojové problémy Latinské Ameriky, Rozvojové problémy Afriky, Rozvojové problémy Číny, Rozvojové problémy Blízkého východu:

Historický vývoj rozvojových zemí Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Blízkého východu od období kolonialismu, procesy dekolonizace, postkoloniální vývoj zemí rozvojových zemí – průběh kolonizace a dopady kolonialismu, otázka zodpovědnosti koloniálních mocností a Západu, konflikty spojené s dekolonizací, dopad dekolonizace na podobu politických systémů

Hlavní rozvojové problémy Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Blízkého východu (vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí, zemědělství)

Integrační procesy v rozvojovém světě (MERCOSUR, UNASUR, Pacifická Aliance, Africká unie, Liga arabských států a další integrační procesy)

Demografické a kulturní charakteristiky Jihovýchodní Asie, Blízkého východu, Latinské Ameriky a Afriky (např. s aplikací Huntingtonova konceptu civilizací) - etno-religiózní složení obyvatelstva, hlavní kulturní tradice jednotlivých oblastí regionu, etno-náboženské menšiny

   • Rozvojové problémy jihovýchodní Asie, Rozvojové problémy Číny:

Ekonomika Jihovýchodní Asie - úspěch regionu ve druhé polovině 20. století, Asijská finanční krize 1997, současná pozice v regionální a globální ekonomice 

Ekonomika – proces reforem a otevíraní světu, současné fungování čínského hybridního ekonomického režimu, role Číny ve světové ekonomice

   • Rozvojové problémy Blízkého východu:

Pozice Blízkého východu v mezinárodních vztazích – geopolitické faktory vývoje na Blízkém východě – od rozpadu Osmanské říše, přes dekolonizaci, studenou válku až po arabské jaro a současná napětí a konflikty na Blízkém východě, současné geopolitické tendence na Blízkém východě

   • Rozvojové problémy Latinské Ameriky:

Bezpečnost jako problém Latinské Ameriky (problematika mezistátní i vnitrostátní bezpečnosti, kriminalita v zemích Latinské Ameriky)

   1. Čejka, M. (2020) Korán, meč a volební urna – Zdroje a podoby islamismu, Praha: Academia.
   2. Heywood, A. (2008) Politické ideologie, Praha: Aleš Čeněk.
   3. Hrabálek, M. (2019) Latinská Amerika a její rozvojové problémy - nesnadná cesta vpřed?, Brno: Mendelova univerzita v Brně.
   4. Kironská, K. a Turcsányi, R. (2020) Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne. Bratislava: Hadart.
   5. Kissinger, H. (1999) Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Praha: Prostor.

 

   • Mezinárodní obchod:

Základní východiska z hlediska teorií mezinárodního obchodu (liberalistické teorie v rámci jednotlivých škol, protekcionistické teorie) 

Vnější ekonomická rovnováha a otevřenost ekonomiky (platební bilance, měnový kurz, otevřenost ekonomiky) 

Zahraničně obchodní politika státu (autonomní a smluvní nástroje)

Mezinárodní obchodní operace (vývozní a dovozní operace, formy vstupu podniků na zahraniční trhy)

Financování mezinárodně obchodních operací (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, alternativní) 

   • Rozvojová ekonomika:

Klasické teorie ekonomického růstu a rozvoje a současné modely rozvoje a nerozvinutosti

Domácí problémy rozvojových zemí - chudoba, nerovnost, populační růst, urbanizace, rozvoj lidského kapitálu 

Rozvoj venkova a zemědělství v rozvojových zemích, rozvoj průmyslu a obchodu 

Mezinárodní ekonomická podpora rozvojových zemí

Role vlády a hospodářské politiky v procesu rozvoje 

   • Ekonomika zemědělství a lesnictví:

Biologicky determinovaný reprodukční proces zemědělství a lesnictví: přístupy k využití přírodních zdrojů, výrobní a ekonomické důsledky diferenciace agroekologických podmínek, limity nabídky, vnitřní a vnější faktory vývoje podnikatelského prostředí prvovýroby 

Agrární sektor a jeho struktura: výrobně-technická a ekonomická charakteristika odvětví prvovýroby a navazujících fází zpracování a distribuce, faktory ovlivňující změny v postavení prvovýroby, agrobyznys 

Agrární trh: základní typy trhů v agrárním sektoru, specifika formování nabídky a poptávky na agrárním trhu, cenová a důchodová elasticita, nabídkově a poptávkově determinovaný model zemědělství 

Globalizace a integrační procesy v zemědělství a lesnictví: globální a regionální souvislosti vývoje agrobyznysu, příčiny a důsledky formování komoditních vertikál, tržní struktura, tržní síla a jejich důsledky ve vazbách komoditní vertikály

Agrární sektor v ekonomice rozvinutých a rozvojových zemí; vymezení, produkční a multifunkční pojetí, charakter a důsledky integračních procesů, agrobyznys 

   • Podnikání v rozvojovém světě:

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku, způsoby členění podniků. Organizačně právní formy podnikání. Podnikání v globálním prostředí. Vliv globalizace na podnikatelskou sféru 

Podnikatelský plán, jeho funkce a obsah. Podnikatelský potenciál 

Strategické rozhodování a výkonnost podniku, světové trendy v podnikových strategiích, strategický marketing a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti podniku 

Podnikové finanční výkaznictví -- Majetková a kapitálová struktura podniku, Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Výkaznictví v mezinárodním kontextu 

Základy měření a hodnocení výkonnosti firmy. Úloha finanční analýzy. Metodické přístupy k finanční analýze. Souvislosti vývoje finanční situace podniku. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Zdroje financování podnikových investic 

   1. PALÁT, M., PEPRNÝ A., TWEREFOU A.K. Mezinárodní obchod. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-741-0.
   2. TODARO, M., P., SMITH, S., C. Economic Development. 12th Edition. Pearson, 2015. 
   3. BEČVÁŘOVÁ, V. -- ZDRÁHAL, I. Zemědělská politika a obchod. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 132 s. ISBN 978-80-7375-761-8.
   4. KISLINGEROVÁ, Eva. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckova edice Ekonomie. ISBN 80-7179-847-9. 

 

 

   • Základy environmentalistiky:

Environment, přírodní a životní prostředí – typologie, struktura, antropogenní ovlivňování životního prostředí 

Složky přírodního a životního prostředí – údaje, charakteristiky, funkce jednotlivých složek, územní, regionální a prostorová specifika 

Půda, voda, ovzduší – procesy, cykly, bilance, degradace, devastace, antropogenní vlivy, prostorová a regionální specifika

Biota – procesy, cykly biogenních prvků a složek, agroprostředí, lesy, ochrana přírody a krajiny, prostorová a regionální specifika 

Péče o environment – aplikace v ČR a EU, environmentální nástroje v EU a ČR 

   • Environmentální politika v mezinárodním prostředí:

Environmentální politika – definice, prostředky k prosazování, úrovně uplatnění a realizace EP,nástroje EP, environmentální právo 

Úmluvy na ochranu biodiverzity – o biologické rozmanitosti, panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby, Program OSN pro životní prostředí, Evropská úmluva o krajině, CITES, Bernská úmluva 

Úmluvy o ochraně vodních zdrojů – Ochrana vodních zdrojů a vodní hospodářství v EU, ochrana a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, ochrana mokřadů, úmluvy o ochraně klimatu

Hodnocení vlivů na životní prostředí – základní pojmy, úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek 

Sídla a udržitelný rozvoj – evropské dokumenty pro udržitelný rozvoj, Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje, Habitat 3 – Nová agenda pro města, Baskická deklarace, Agenda 21, Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 

   • Globální environmentalistika:

Životní prostředí, biosféra, krajina, člověk, ve vzájemných interakcích a syntézách – globální planetární prostředí a jeho složky, postavení a vlivy lidské populace, prostředí biomů a ekosystémů

Světová globalizace ve vztahu k životnímu prostředí – vztah a vazby lokálních, regionálních a globálních procesů a environmentálních problémů, důsledky a odezvy systémů, přístupy rozvinutých a rozvojových zemí

Globální problémy přírodního a životního prostředí – klasifikace, příčiny a důsledky

Degradace a devastace environmentálních složek – sférické a teritoriální vztahy, bioagrese, bioprospektoring, biopirátství, manipulace s genetickými zdroji 

Světová a mezinárodní ochrana životního prostředí – přístupy k přírodě a životnímu prostředí, přístupy k mezinárodní ochraně životního prostředí

 

 

 


 

   • Ekonomie veřejného sektoru:

Veřejný sektor ve smíšené ekonomice – struktura a velikost veřejného sektoru, analýza růstu veřejných výdajů

Veřejné statky – ekonomická analýza veřejných statků

Teorie veřejné volby – kolektivní a veřejná volba, analýza byrokracie 

Veřejné finance – vymezení pojmu veřejné finance, soustava veřejných rozpočtů, státní rozpočet ČR, prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus 

Veřejné příjmy – struktura veřejných příjmů, daňové příjmy, Daňová soustava ČR, daňové principy, ekonomické důsledky zdanění 

   • Regionální a kohezní politika:

Regionální a kohezní politika – cíle, principy, nástroje a důvody existence kohezní politiky

Strukturální a investiční fondy – charakteristika, cíle podpory a instituce, které je implementují

Strategické plánování a kohezní politika – programy, projekty a koncepce regionálního rozvoje

   • Finanční management:

Finanční trh – role v ekonomickém systému, klasifikace finančního trhu

Nástroje finančního trhu – krátkodobé a dlouhodobé. Oceňování akcií a obligací

Principy efektivního rozhodování na finančních trzích – měření rizika samostatně drženého finančního aktiva a riziko aktiv v portfoliu, časová hodnota peněz 

Krátkodobý finanční management – operační a hotovostní cyklus. Řízení zásob, peněz a pohledávek. Krátkodobé zdroje financování 

Dlouhodobý finanční management – rozhodování o investicích, dlouhodobé zdroje financování 

   • Globální produkční sítě:

Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity podniků – struktura a tendence

Teoreticko-metodologické přístupy k vymezení globálních produkčních sítí – GCC, GVC, GPN 

Příležitosti, rizika a předpoklady zapojení podnikatelských subjektů do globálních produkčních sítí – struktury řízení, tvorba, posílení a zachycení hodnoty, upgrading/downgrading, odvětvová specifika 

Globální produkční sítě a rozvoj regionu, ekonomické a politické implikace – vymezení v rámci teorií regionálního rozvoje, předpoklady, příležitosti a rizika pro region 

   1. Stiglitz, J.E. (1997). Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1. 
   2. WOKOUN, R. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. ISBN 9788072016990.
   3. Živělová, I. (2014). Finanční management. Mendelova univerzita v Brně.
   4. Henderson,J., Dicken,P., Hess,M., Coe N., Wai-Chung Yeung, H. (2002) Global production networks and the analysis of economic development. Review of International Political Economy 9 (3), 436–464, ISSN 1466-4526.      

   • Socioekonomická demografie:

Socioekonomické souvislosti populačního vývoje, demografická revoluce, demografická historie a prognóza rozvinutých a rozvojových regionů světa

Vybrané sociálně-demografické faktory sociální statistiky a vliv na regionální rozvoj

Rodina a změny v reprodukčním chování

Fáze a důvody stárnutí populace v České republice a v mezinárodním srovnání, sociální a ekonomické důsledky stárnutí 

Demografické a socioekonomické determinanty zdraví, naděje dožití a délka života ve zdraví

   • Sociální problémy současné společnosti:

Proces modernizace, důsledky modernity, pozdně moderní společnost, globalizace 

Sociální rozvrstvení a práce, teorie sociální stratifikace, sociální a kulturní kapitál, změny světa práce 

Současné společenské problémy a jejich dopady, sociální problém, společnost, sociální deviace 

Organizace a byrokracie, pojetí byrokracie Maxe Webera, sociálně kritický model byrokracie

Kultura masové společnosti a mechanismy spotřeby

   • Demografie lidského kapitálu:

Lidský kapitál, sociální a ekonomické aspekty a možnosti jeho měření

Lidský kapitál a vzdělanost, vliv vzdělanosti na kvalitu života a uplatnění na trhu práce

Lidský kapitál a problematika stárnutí

Investice do lidského kapitálu a význam rodiny pro kvalitu lidského kapitálu

Regionální typizace lidského kapitálu v České republice; reprodukce a prognóza lidského kapitálu v České republice 

   1. HÜBELOVÁ, D. Geodemografická analýza disparit kvality lidských zdrojů v České republice. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 166 s. ISBN 978-80-7509-138-3.
   2. KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál: bohatství, které dřímá v nás. Praha: Karolinum, 2012.  ISBN: 978-80-246-2139-5
   3. LUBELCOVÁ, G. Sociológia sociálnych problémov. Stimul: Bratislava 2017. 122 s. ISBN 978-80-8127-176-2.
   4. KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Sociologické nakladatelství, - 2007. 184 s. ISBN 978-80-86429-74-8.
   5. KELLER, J. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 211 s. ISBN 978-80-7419-044-5.

 

   • Environmentální politika v regionálním rozvoji:

Environmentální politika – definice, význam, udržitelný rozvoj – základní principy, oblasti environmentální politiky, nástroje environmentální politiky, přehled hlavních mezinárodních úmluv, Státní politika životního prostředí

Environmentální politika EU – základní principy, typy dokumentů, instituce, nelegislativní nástroje, implementace evropských environmentálních politik do legislativního prostředí ČR, Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje 

Hodnocení dopadů na životní prostředí – EIA, SEA, biologické hodnocení, Aarhuská úmluva, zapojení veřejnosti do procesu EIA 

Environmentální základy cirkulární ekonomiky – principy a mechanismy recyklace, Life Cycle Assessment - posuzování životního cyklu, energomateriální toky

Environmentální politika v rozvoji měst – udržitelný rozvoj měst, modrá a zelená infrastruktura, Habitat 3 – Nová agenda pro města, Aalborgská charta, Baskická deklarace

   • Environmentální plánování územního rozvoje:

Koncept územního rozvoje v kontextu krajiny, její struktury a dynamiky

Informační systémy o území – lokální a regionální GIS, katastrální operát, RÚIAN aj.

Územní plánování – územně-plánovací proces, dokumenty související s územním plánováním, územní a regulační plán

Krajinné plánování v územním rozvoji – krajinný plán, řešení konfliktů v území, limity využití území 

Aktuální trendy územního rozvoje – návaznost na historický vývoj společnosti, směřování k udržitelnému rozvoji 

   • Udržitelný rozvoj regionu:

Klimatická změna a dopady na rozvoj regionů – dopady na průmysl, zemědělství, lesnictví, urbánní prostředí, obyvatelstvo 

Strategie ochrany životního prostředí, přírody a krajiny – koncepce ochrany složek přírodního a životního prostředí v evropském, národním a regionálním kontextu, zdroje v rozvoji venkova a měst

Strategické zdroje udržitelného rozvoje, udržitelná energetika, energetická bezpečnost – výroba a spotřeba primárních energetických zdrojů, zdroje a formy udržitelné energetiky 

Komplexní rozvoj urbánních a metropolitních oblastí – strategie regionálního rozvoje v evropském, národních a regionálním kontextu, environmentální udržitelnost 

Rozvoj venkova a venkovského prostředí – strategie a koncepce rozvoje venkova, venkovské oblasti ČR, rozvojové nástroje venkova, aktéři rozvoje venkova, péče o přírodní prostředí venkova 

 

 

 

 

 

   • Integrační procesy agrárního sektoru:

Specifika v ekonomice odvětví agrobyznysu - biologický charakter výroby, fungování agrárního trhu, sociálně-ekonomická struktura výrobců, mimoprodukční funkce 

Konkurenční prostředí v komoditním řetězci - nedokonalá konkurence, tržní síla, tržní koncentrace, horizontální a vertikální integrace 

Tvorba cen v agrobyznysu - rovnováha na trhu v krátkém a dlouhém období, fluktuace cen, metody stanovení ceny zemědělských komodit, riziko na agrárním trhu

Koordinace v komoditních řetězcích agrobyznysu - důvody, přínosy a náklady 

Smluvní vztahy mezi podnikatelskými subjekty - koncepty, mechanismy a efekty smluvních vztahů

   • Projektový management:

Projektový management a jeho význam, projekt a řízení projektu, projektová kultura organizací

Životní cyklus projektu a možnosti využití nástrojů pro plánování projektů, management projektových rizik

Finanční řízení projektů a management obchodních činností

Behaviorální kompetence a projektový tým v řízení projektů

Realizace projektu a poprojektová fáze, využití softwarových nástrojů pro zvyšování kvality projektového řízení

   • Ekonomické procesy v rozvojových zemích:

Teorie a principy ekonomického rozvoje v rozvojových zemích. Klasické a neoklasické teorie ekonomického růstu a rozvoje. Současné modely ekonomického rozvoje. Heterodoxní teorie ekonomického rozvoje 

Iniciace procesu industrializace a strategie industriální transformace. Strukturální změny a ekonomická růst. Iniciace procesu strukturální transformace. Strategie změn procesu transformace 

Transformace zemědělství v rozvojových zemích. Imperativ rozvoje zemědělství a regionálního rozvoje. Struktura systémů zemědělského hospodaření v rozvojových zemích. Přechod od subsistenčního ke komerčnímu zemědělství. Nadnárodní agrobusiness. Role vlády při rozvoji zemědělství 

Teorie mezinárodního obchodu a rozvojové strategie. Tradiční teorie mezinárodního obchodu. Kritika tradiční teorie mezinárodního obchodu v kontextu zkušeností rozvojových zemí. Tradiční obchodní strategie a mechanismy pro rozvoj 

Finanční systémy v rozvojových zemích. Mezinárodní finance a investice. Platební bilance. Dluhová zátěž a rozvoj. Mezinárodní měnový fond, Světová banka a přímá zahraniční pomoc. Role remitencí. Globální finanční krize a rozvojové země

   • Globální produkční sítě:

Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity podniků (struktura a tendence)

Teoreticko-metodologické přístupy k vymezení globálních produkčních sítí (GCC, GVC, GPN)

Příležitosti, rizika a předpoklady zapojení podnikatelských subjektů do globálních produkčních sítí (struktury řízení, tvorba, posílení a zachycení hodnoty, upgrading/downgrading, odvětvová specifika)

Globální produkční sítě a rozvoj regionu, ekonomické a politické implikace (vymezení v rámci teorií regionálního rozvoje, předpoklady, příležitosti a rizika pro region)

   1. Bečvářová, V., Tamáš, V., Dudová, B., Zdráhal, I. (2013). Integrační procesy agrárního sektoru. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 136 s. ISBN 978-80-7375-763-2
   2. DOLEŽAL, J. -- MÁCHAL, P. -- LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3.
   3. Cypher, J., M. The Process of Economic Development. 4th edition. Routledge, 2014.
   4. Henderson,J., Dicken,P., Hess,M., Coe N., Wai-Chung Yeung, H. (2002) Global production networks and the analysis of economic development. Review of International Political Economy 9 (3), 436–464, ISSN 1466-4526.

 

   • EU jako globální aktér:

Vývoj kompetencí EU ve vnějších vztazích (vznik vnější politiky, Evropská politická spolupráce, změny v kompetencích z důvodu změn primárního práva) 

Stávající institucionální struktura EU ve vnějších vztazích (podoba SZBP po Lisabonské smlouvě, jednotlivé instituce a jejich kompetence) 

Základní východiska fungování vnějších vztahů EU (nadnárodní a mezivládní logika, výdobytky a nedostatky fungování společné zahraniční politiky) 

Vztahy EU s vybranou zemí či regionem (vztahy s Latinskou Amerikou, Asií, Afrikou, Ruskem, Čínou atd. …) 

Oblasti politik ve vnějších vztazích (vnější obchodní, globální politika životního prostředí, role EU v otázkách demokracie ve světě) 

   • Politické myšlení:

Demokracie a lidská práva - ospravedlnění demokracie, přímá vs. zastupitelská demokracie, majoritní vs. liberální demokracie, zrození lidských práv a svobod, jejich univerzalismus vs. konstruovaná podstata práv, společenská smlouva 

Klasický a moderní liberalismus - Filozofické zdroje klasického liberalismu, svoboda, omezená autorita, laissezově spravedlivý kapitalismus vs. regulovaná ekonomika

Konzervativismus - Ideologické zdroje konzervativismu, tradice, hierarchie, evoluce, neokonzervativismus 

Socialismus - Ideologické zdroje socialismu, rovnost, revoluční vs. evoluční cesta k socialismu. Rozdíly: Socialismus, komunismus, anarchismus, Nová levice a postmoderní témata 

Nacionalismus, totalitarismus - Je nacionalismus politickou ideologií? Etnicita, komunita, národnost. Komunismus, nacionální socialismus a jejich role ve 20. století. 

   • Politické výzvy rozvojového světa:

Aktuální politické výzvy Blízkého východu – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (dynamika vývoje od Arabského jara, geopolitika a konflikty, ekonomika, zdroje, role náboženství, politické tendence a vůdcové, migrace a uprchlictví)

Aktuální politické výzvy Afriky – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (současné dopady kolonialismu v Africe, konflikty, rozvojová pomoc, urbanizace, migrace, ekonomika) 

Aktuální politické výzvy Latinské Ameriky – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (společnost, demokracie v Latinské Americe, vliv USA a další geopolitických hráčů na region, bezpečnostní otázky)

Aktuální politické výzvy Jihovýchodní Asie – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (geopolitická dynamika, role supervelmocí, aktuální konflikty a eskalace napětí, ekonomický vývoj)

Aktuální politické výzvy Balkánu – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (post-konfliktní transformace Balkánu, Balkán a EU, nacionalismus, ekonomický vývoj, potenciál konfliktů a eskalací napětí) 

   1. Čejka, M. (2020) Korán, meč a volební urna – Zdroje a podoby islamismu, Praha: Academia.
   2. Heywood, A. (2008) Politické ideologie, Praha: Aleš Čeněk.
   3. Hrabálek, M. (2019) Latinská Amerika a její rozvojové problémy - nesnadná cesta vpřed?, Brno: Mendelova univerzita v Brně.
   4. Kironská, K. a Turcsányi, R. (2020) Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne. Bratislava: Hadart.
   5. HILL, Christopher a Michael SMITH, ed. International relations and the European Union. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, c2011. The new European Union series. ISBN 978-0-19-95448-6

 

   • Využívání přírodních zdrojů:

Populační problém – rozvojové a rozvinuté země a jejich populační vývoj; index lidského rozvoje – HDI; globální problémy spojené s populační explozí

Klimatická změna – příčiny klimatické změny; nejvýznamnější dopady na ekosystémy a populaci, možná adaptační a mitigační opatření

Přírodní zdroje – neobnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby)

Přírodní zdroje – obnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby)

Role přírodních zdrojů ve vnitro- a mezistátních konfliktech – typy, příčiny a důsledky konfliktů ve světě

   • Rozvoj zdravého regionu:

Výskyt, význam, prevence a léčba malárie v tropických a subtropických oblastech

Výskyt, léčba a prevence vztekliny v rozvojových zemích

HIV/AIDS: původce onemocnění, přenos, léčba a prevence v různých regionech

Cholera: vznik a vývoj onemocnění, terapie a prevence v Asii, Africe a Latinské Americe

Cestovní medicína: zdroje informací, vakcinace, preventivní podávání léků a další ochrana před nejvýznamnějšími infekcemi na cestách

   • Environmentální problémy rozvojového světa:

Populační problém – rozvojové a rozvinuté země a jejich populační vývoj; index lidského rozvoje – HDI; globální problémy spojené s populační explozí

Environmentální problémy Asie – kvalita ovzduší, vody, půdy, rizika a zdroje znečištění a možnosti nápravy, odpadové hospodářství

Environmentální problémy Afriky – kvalita ovzduší, vody, půdy; rizika a zdroje znečištění a možnosti nápravy, odpadové hospodářství

Environmentální problémy Ameriky – kvalita ovzduší, vody, půdy; rizika a zdroje znečištění a možnosti nápravy, odpadové hospodářství

Odraz environmentálních problémů v politikách států, nástroje ochrany životního prostředí

 

   • Integrační procesy agrárnáho sektoru:

Specifika v ekonomice odvětví agrobyznysu - biologický charakter výroby, fungování agrárního trhu, sociálně-ekonomická struktura výrobců, mimoprodukční funkce

Konkurenční prostředí v komoditním řetězci - nedokonalá konkurence, tržní síla, tržní koncentrace, horizontální a vertikální integrace

Tvorba cen v agrobyznysu - rovnováha na trhu v krátkém a dlouhém období, fluktuace cen, metody stanovení ceny zem

Koordinace v komoditních řetězcích agrobyznysu - důvody, přínosy a náklady

Smluvní vztahy mezi podnikatelskými subjekty - koncepty, mechanismy a efekty smluvních vztahů

   • Projektový management:

Projektový management a jeho význam, projekt a řízení projektu, projektová kultura organizací

Životní cyklus projektu a možnosti využití nástrojů pro plánování projektů, management projektových rizik

Finanční řízení projektů a management obchodních činností

Behaviorální kompetence a projektový tým v řízení projektů

Realizace projektu a poprojektová fáze, využití softwarových nástrojů pro zvyšování kvality projektového řízení

   • Ekonomika evropské integrace:

Princip subsidiarity - Vysvětlete vlastními slovy pojem, význam a praktické uplatňování principu subsidiarity.Uveďte příklad alespoň jedné politiky z každé oblasti a popište, jakou roli v dané oblasti spolupráce hraje EU a jakou členský stát?

Politiky Evropské unie - Jak se existence EU projevuje v praxi: Vysvětlete logiku rozdělení politik EU na oblasti s výlučnou, sdílenou a doplňující (koordinační) pravomocí. Uveďte příklad alespoň jedné politiky z každé oblasti a popište jakou roli v dané oblasti spolupráce hraje EU a jakou členský stát? 

Stádia ekonomické integrace a EU - Vyjmenujte stádia ekonomické integrace (integrační pyramida). Popište jejich význam a důvody pro další prohlubování integrace v jednotlivých stádiích. V jaké fázi prohlubování integrace se dnes nachází EU? Je možné, aby EU dospěla až do politické unie a co by proto musela udělat?

Charakterizujte rozpočet EU - Jaké jsou jeho nejvýraznější specifika rozpočtu EU, čím se liší od národních rozpočtů (např. rozpočtu ČR nebo SR)? Vysvětlete pojem Víceletá finanční perspektiva.Charakterizujte a popište výdaje rozpočtu EU – jaká kapitola ukrajuje největší porci z rozpočtu EU? 

Charakterizujte rozpočet EU - Jaké jsou jeho nejvýraznější specifika, čím se liší od národních rozpočtů (např. rozpočtu ČR nebo SR)? Charakterizujte a popište příjmy rozpočtu EU – jaké jsou tři největší příjmy a na čem jsou závislá? 

   1. Bečvářová, V., Tamáš, V., Dudová, B., Zdráhal, I. (2013). Integrační procesy agrárního sektoru. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 136 s. ISBN 978-80-7375-763-2
   2. DOLEŽAL, J. -- MÁCHAL, P. -- LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3.
   3. EU budget https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en
   4. KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu. 2., aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-011-9.

 

   • EU jako globální aktér:

Vývoj kompetencí EU ve vnějších vztazích (vznik vnější politiky, Evropská politická spolupráce, změny v kompetencích z důvodu změn primárního práva)

Stávající institucionální struktura EU ve vnějších vztazích (podoba SZBP po Lisabonské smlouvě, jednotlivé instituce a jejich kompetence)

Základní východiska fungování vnějších vztahů EU (nadnárodní a mezivládní logika, výdobytky a nedostatky fungování společné zahraniční politiky)

Vztahy EU s vybranou zemí či regionem (vztahy s Latinskou Amerikou, Asií, Afrikou, Ruskem, Činou atd…)

Demokracie a lidská práva - Ospravedlnění demokracie, přímá vs. zastupitelská demokracie, majoritní vs. liberální demokracie, zrození lidských práv a svobod, jejich univerzalismus vs. konstruovaná podstata práv, společenská smlouva

   • Politické myšlení:

Klasický a moderní liberalismus - Filozofické zdroje klasického liberalismu, svoboda, omezená autorita, laissezově spravedlivý kapitalismus vs. regulovaná ekonomika

Konzervativismus - Ideologické zdroje konzervativismu, tradice, hierarchie, evoluce, neokonzervativismus

Socialismus - Ideologické zdroje socialismu, rovnost, revoluční vs. evoluční cesta k socialismu. Rozdíly: Socialismus, komunismus, anarchismus, Nová levice a postmoderní témata

Nacionalismus, totalitarismus - Je nacionalismus politickou ideologií? Etnicita, komunita, národnost. Komunismus, nacionální socialismus a jejich role ve 20. století

   • Politiky EU:

Instituce EU (Evropská rada, Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU) - popis institucionálního postavení, role v politickém systému EU, popis pravomocí a funkcí

Společná zemědělská politika EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy

Hospodářská a měnová politika EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy

Justice a vnitřní věci v EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy

Regionální politika EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy

   1. Heywood, A. (2008) Politické ideologie, Praha: Aleš Čeněk.
   2. Lacina, L. et al.(2016) Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister & Principal
   3. Miller, D. (ed.) (2003) Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal
   4. HILL, Christopher a Michael SMITH, ed. International relations and the European Union. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, c2011. The new European Union series. ISBN 978-0-19-954480-6.

 

 

   • Využívání přírodních zdrojů:

Populační problém – rozvojové a rozvinuté země a jejich populační vývoj; index lidského rozvoje – HDI; globální problémy spojené s populační explozí

Klimatická změna – příčiny klimatické změny; nejvýznamnější dopady na ekosystémy a populaci, možná adaptační a mitigační opatření

Přírodní zdroje – neobnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby) 

Přírodní zdroje – obnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby)

Role přírodních zdrojů ve vnitro - a mezistátních konfliktech – typy, příčiny a důsledky konfliktů ve světě 

   • Rozvoj zdravého regionu:

Výskyt, význam, prevence a léčba malárie v tropických a subtropických oblastech

Výskyt, léčba a prevence vztekliny v rozvojových zemích

HIV/AIDS: původce onemocnění, přenos, léčba a prevence v různých regionech

Cholera: vznik a vývoj onemocnění, terapie a prevence v Asii, Africe a Latinské Americe

Cestovní medicína: zdroje informací, vakcinace, preventivní podávání léků a další ochrana před nejvýznamnějšími infekcemi na cestách

   • Environmentální problémy Evropy:

Evropský trend v kontextu environmentální udržitelnosti – srovnání s celosvětovým trendem

Odpady v cirkulární ekonomice Evropy 

Environmentální stresory v Evropě – hluk, znečištění ovzduší, doprava, atd.

Systémové přístupy a změny k udržitelnosti životního prostředí – politika, nástroje 

Změny životního prostředí Evropy v souvislosti s klimatickými změnami – mitigační a adaptační opatření

 

 

Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako:

 

Kalendář akcí

<< <  Červen 2023  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930